Ak soľ stratí chuť, čím sa osolí?…

Monika Kohanová14. 7. 2019

Aribiskup Zvolenský hovorí o korupcii a potratoch. Je to vôbec možné?

Zdroj: Bratislavské Hanusove dni

Shares

Európa založená na kresťanských tradíciách.  Fráza, ktorá často rezonuje v mnohých médiách a vyjadreniach, či už politikov alebo ľudí v rôznych spoločenských pozíciách, najmä v časoch zvýšenej  migrácie, miešaní rozličných kultúr, sekularizácie západnej spoločnosti.

Čo si pod tým mysli bežný človek? Vo mne to evokuje predstavu, že národy Európy, štáty Európy ako základ svojho zriadenia, snahy o uplatňovanie demokratických princípov i tvorbu legislatívnych predpisov  sa snažia budovať na Božom princípe,  ktorým je predovšetkým  Desatoro Božích prikázaní, či Ježišov odkaz –  Lásky k Bohu a  blížnemu, ktorá je rovná láske k sebe samému. . Preto aj keď nedokonalé zákony a nedokonalé uplatňovanie toho Ježišovského odkazu v spoločenskom živote, ale predsa kdesi v pozadí sa chceme k  tomu aspoň priblížiť.

Počuť z úst tých, ktorí by tento princíp mali strážiť, že niečo je len ľudské a niečo súvisí s tým Božím v našich európskych kresťanských tradíciách vzbudzuje prinajmenšom nedôveru…

Dnes som rýchlo preletela správy na facebooku a náhodou sa mi otvorilo video, v ktorom bol zaznamenaný rozhovor  pána arcibiskupa  s redaktorom Hugom Glossom,  ktorý viedol diskusiu počas Bratislavských Hanusových dní.

Položil otázku pánovi arcibiskupovi , ktorá znela v tomto duchu:
Neredukuje sa zo strany konferencie biskupov Slovenska téma spravodlivosti len na potraty, teóriu GENDER a adopcie deti homosexuálnymi pármi a téma korupcie sa spomína menej?“

Je toto možné? Pán arcibiskup  a zrejme ani ostatní biskupi a kňazi Slovenska, na rozhovor s ktorými sa pán arcibiskup odvolával, zrejme nepochopili význam slova  korupcia a jej dôsledky bagatelizujú, ako to vyplynulo z jeho odpovede.

Zdôrazňoval najmä rozdiel medzi chápaním interrupcie ako vraždy, ktorá je porušením piateho Božieho prikázania a teda je to vyšší princíp spravodlivosti, lebo ide o Boží zákon, kým korupcia je len prestúpenie zákona vytvoreného ľudskou spoločnosťou.

 

 

Ako je možné, že tak vysoký predstaviteľ katolíckej cirkvi nevidí dôsledky tohto zla?

Korupcia (z latinského corrumpere = skaziť) je podľa Wikipédie je  chápaná aj takto:

  • v užšom zmysle: aktívne aj pasívne podplácanie
  • v širšom zmysle:

-podplácanie (aktívne aj pasívne) alebo poskytovanie alebo prijímanie prospechu (neoprávnených výhod) aj bez (priameho) úplatku, spravidla osobou zastávajúcou nejakú (úradnú, mocenskú) funkciu

-zneužívanie zverenej moci na súkromný úžitok alebo prospech

-porušenie všeobecného záujmu v prospech špeciálneho prospechu (špeciálnej výhody)

  • v najširšom zmysle: morálna skazenosť (najmä verejných a politických činiteľov); predajnosť

Spoločenské a politické dôsledky korupcie

  • Korupcia narúša rovnocenný prístup k verejným službám a vedie k nezákonnému obohacovaniu osôb, čo vyvoláva napätie v spoločenskej štruktúre ( v niektorých spoločenstvách aj k vojne).
  • Korupcia vedie ku všeobecnej strate dôvery vo verejné inštitúcie. Vedie k narastaniu pocitu bezvládia a ľahostajnosti, ktoré ohrozujú základy demokracie.
  • Korupcia podkopáva presadzovanie práva a vytvára priestor pre rozvoj organizovaného zločinu. (toľko z Wikipédie)

A čo je korupcia očami ľudí, ktorí Ježišovo posolstvo berú vážne a ináč…?

Spoločenské i ekonomické dôsledky korupcie vyúsťujú často v také javy, aké vidíme všade vo svete tam, kde korupcia má svoje miesto. Obchod so zbraňami, drogami, tzv. bielym mäsom, hlad na jednej strane a blahobyt na strane druhej, úžera, zápas o život priamo i nepriamo, ničenie planéty a života v nej ako Božieho diela – to je len prestupovanie ľudského zákona?

Dôsledky korupcie sú niekedy veľmi veľké aj tam, kde to nemusí hraničiť s organizovaným zločinom. Pri stavbe diaľnic , ale aj iných výstavbách, korupcia spôsobuje nedodržiavanie všetkých pravidiel, pretože veľká časť finančných prostriedkov sa stráca v prospech jednotlivcov a skupín. Tak sa potom nedodržiavajú prísne bezpečnostné opatrenie, čo viedlo a vedie aj k strate ľudských životov, s ktorými má aj Slovensko pri výstavbe diaľnic a veľkých stavieb bohaté skúsenosti. Korupcia a s ňou úzko súvisiaci klientelizmus na najvyšších miestach ohrozuje, ba ničí životy tých, ktorí sa za spravodlivosť v nakladaní s verejnými prostriedkami usilujú.

Vražda investigatívneho novinára a jeho snúbenice pred rokom je toho dôkazom. A to nie je prestúpenie Božieho prikázania? Ak nejaký čin prerastie v zločin je to len porušenie ľudského zákona nie Božieho? A čo je spravodlivosť? Je to túžba po Božom poriadku alebo len ľudskom?

Korupcia v zdravotníctve pomaly zabíja ľudské životy. Ak lekár predpisuje lieky pre benefit, ktorý dostane od farmaceutickej firmy alebo lekárne a nie preto, že daný liek pacient potrebuje, ak sa zdravotnícky výkon napr. operácia realizuje za účelom zisku a nie pre potreby pacienta, to nie je porušenie Božieho poriadku?  Korupcia ohrozuje ľudské životy, ak  čakacie listiny na operácie, ošetrenie a vyšetrenia sú často predmetom obohacovania sa jednotlivcov pri uprednostňovaní tých, ktorí vedia korumpovať bez ohľadu na zdravotný stav tých, ktorých znevýhodnili v prístupe k zdravotnej starostlivosti.

V rokoch 2009-2013 sme boli svedkami likvidácie menších zdravotníckych zariadení v prospech mocných oligarchov. Získavali svoje teritóriá spolu s najvyššími predstaviteľmi niektorých štátnych, resp. štátom zriadených inštitúcií. Zničili tak existenčné istoty mnohých poctivých ľudí len preto, že svoje pozície si získavali korupčným spôsobom. Doslova sa zmocňovali veľmi ľahko majetku tých, ktorí na korupčné praktiky nemali svedomie  ani prostriedky. Tým ich dostali  do ťažkej životnej situácie.

A to nie je prestúpenie Božieho prikázania  „…nepožiadaš majetku blížneho svojho“? Nepomohli ani rokovania profesijných organizácií v prospech poškodených. Krivé svedectvá bez transparentných dôkazov, nekalé praktiky, osočovanie, anonymné telefonáty,  korupčné požiadavky uplatňované vrcholovými predstaviteľmi  voči menším a slabším slušným ľuďom – podnikateľom boli začiatkom ich likvidácie.  A to je podľa pána arcibiskupa len porušenie ľudského zákona, nie Božieho.

Naozaj?

Korupcia je podľa nás, ktorí chápeme jej dôsledky v procese morálneho zlyhania ľudskej spoločnosti,  porušením  viacerých Božích prikázaní z Desatora a to „Nepokradneš“ , „ Nezabiješ“, „Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu“, Nepožiadaš majetku blížneho svojho“  a porušovaním najväčšieho z nich, toho úžasného, Ježišovského: „Miluj Boha a blížneho  svojho ako seba samého“

Čo k tomu dodať? Snáď len jedno: „….ak soľ stratí chuť, čím sa osolí?……“

Shares