Američanov suspendovali pre homosexuálne manželstvá

Martin Kováč 17. 1. 2016

Episkopálna cirkev USA zmenila cirkevné učenie. Aj zväzok osôb rovnakého pohlavia je manželstvo.
Shares

Justin Welby, biskup z Canterbury a duchovný vodca Anglikánskeho spoločenstva, v rozhovore s demonštrantami. (CNS/Reuters)

V dňoch 11. – 16. januára 2016 sa v anglickom Canterbury na pozvanie miestneho arcibiskupa Justina Welbyho uskutočnilo významné stretnutie prímasov – hlavných arcibiskupov v jednotlivých krajinách – zo všetkých 38 provincií Anglikánskeho spoločenstva (Anglican Communion) vo svete, aby spoločne diskutovali o niektorých kľúčových otázkach, najmä však o rozdielnych názoroch na otázky ľudskej sexuality a zväzky osôb rovnakého pohlavia. Na stretnutie bol prizvaný aj arcibiskup Anglikánskej cirkvi v Severnej Amerike (ACNA), ktorá vznikla v roku 2009 spojením niektorých anglikánskych diecéz a jednotlivých farností, ktoré vtedy na protest voči „liberálnemu učeniu“ odišli z Episkopálnej cirkvi v USA a Anglikánskej cirkvi v Kanade.

Anglikánske spoločenstvo združuje spolu až 85 miliónov ľudí v 165 krajinách sveta, pričom je formálne rozčlenené do spomenutých 38 provincií. Počtom veriacich je tak po Rímskokatolíckej cirkvi a Východných pravoslávnych cirkvách tretím najväčším kresťanským spoločenstvom na svete. Jednotiacim prvkom tohto rôznorodého spoločenstva je Anglická cirkev (Church of England), ktorej canterburský arcibiskup má v spoločenstve ostatných biskupov čestnú funkciu prvého medzi rovnými – primus inter pares.

Už pri úvodnom hlasovaní o programe januárového stretnutia prímasov sa otázka homosexuálnych manželstiev stala prakticky hlavnou prioritou diskusií, keďže v minulom roku Episkopálna cirkev v USA ako prvá spomedzi cirkví Anglikánskeho spoločenstva schválila na svojom generálnom konvente (General convention) zmenu oficiálneho cirkevného učenia (kánonu) o manželstve, a to bez diskusie s ostatnými cirkvami spoločenstva. Episkopálna cirkev v USA v nadväznosti na zavedenie civilných manželstiev párov rovnakého pohlavia v USA ako aj na vlastnú teologickú reflexiu tejto problematiky revidovala svoje učenie o sviatostnom manželstve a vo svojom oficiálnom cirkevnom učení zaviedla rovnosť heterosexuálnych a homosexuálnych manželstiev (tzv. rovnosť manželstva – ang. marriage equality). Tento krok sa však stretol s veľkým a hlasným odmietavým postojom niektorých anglikánskych cirkví, najmä v Afrike a Ázii.

V záverečnom komuniké zo stretnutia, ktoré bolo na internete zverejnené už vo štvrtok a prezentované na oficiálnej tlačovej konferencii v piatok popoludní, došlo k pomerne neočakávanému záveru: Episkopálna cirkev v USA bola na základe rozhodnutia väčšiny prímasov suspendovaná z Anglikánskeho spoločenstva, čo znamená, že jej na obdobie troch rokov budú obmedzené práva plného člena, ako napr. hlasovacie právo vo vnútorných grémiách, či možnosť reprezentovať Anglikánske spoločenstvo v ekumenických a medzináboženských organizáciách. Dôvodom tohto rozhodnutia je podľa stanoviska svojvoľné konanie Episkopálnej cirkvi v prípade rozhodnutia o manželstve.

V stanovisku sa priamo píše o tom, že väčšina prímasov zastáva tradičnú doktrínu o manželstve ako o celoživotnom zväzku vernosti medzi mužom a ženou. Canterburský arcibiskup by mal zároveň na základe rozhodnutia arcibiskupov ustanoviť pracovnú skupinu, ktorej úlohou bude aktívne pracovať na zlepšení vzťahov medzi cirkvami a obnovení vzájomnej dôvery.

Prímasi sa však taktiež jasne dištancovali od kriminalizácie homosexuálne cítiacich osôb a priznali, že kresťanské cirkvi, vrátane anglikánskych, často spôsobovali takýmto osobám bolesť a zranenia, čo je naďalej neprípustné, pretože Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu.

Michael Curry, predsedajúci biskup Episkopálnej cirkvi v USA, neskrýval sklamanie a komentoval vzniknutú situáciu viacerými zaujímavými výrokmi: „Náš záväzok byť inkluzívnou cirkvou sa nezakladá na sociálnej teórii alebo na kapitulácii pred spôsobmi kultúry, ale na našej viere, že otvorená Ježišova náruč na kríži je znamením absolútnej Božej lásky, ktorá sa načahuje k nám všetkým. Aj keď chápem, že s nami mnohí nesúhlasia, naše rozhodnutie ohľadom manželstva je založené na viere, že slová apoštola Pavla Galaťanom sú pravdivé aj pre súčasnú cirkev: veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.“

Curry, ktorý je sám afroameričan, taktiež prirovnal situáciu LGBTI komunity k historickej skúsenosti svojej vlastnej komunity: „Stojím pred vami ako váš brat. Stojím pred vami ako potomok afrických otrokov, ktorí boli unesení z ich rodnej zeme, podmanení v nemilosrdnom otroctve, a neskôr aj po emancipácii oddeľovaní a vylučovaní z cirkvi i spoločnosti. A táto situácia to vyvoláva opäť a prináša bolesť. Bolesť, ktorá bude pre mnohých skutočnou. Ale Boh je nadovšetko veľký. Milujem Ježiša a milujem cirkev. Som kresťan na anglikánsky spôsob. A podobne ako vy, ako sme to povedali na tomto stretnutí, som odhodlaný „kráčať spolu“ s vami ako spolu-prímasmi v anglikánskej rodine.“

Rozdielny prístup k otázke homosexuality v cirkvi panuje v Anglikánskom spoločenstve už od roku 2003, keď bol v Episkopálnej cirkvi v USA za biskupa diecézy New Hampshire vysvätený Gene Robinson, prvý biskup otvorene žijúci v homosexuálnom partnerstve.

Shares