Luther rehabilitovaný

Hans Küng, preklad Peter Križan 6. 3. 2017

500 rokov reformácie a 60 rokov Hansa Künga za skutočné zmierenie.

????????????????????????????????????

Shares

500 rokov reformácie – skončiť rozdelenie cirkvi!

Budíček Hansa Künga

https://www.wir-sind-kirche.de/files/wsk/2017/Hans_Kueng_Weckruf_Reformation_2017.pdf

Je vskutku potešiteľné, že zemský biskup Heinrich Bedford-Strohm, predseda Rady evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD), prišiel 6. februára 2017 ku pápežovi Františkovi do Ríma na oficiálnu návštevu pri príležitosti jubilea reformácie v sprievode predsedu Nemeckej biskupskej konferencie kardinála Marxa. Pápež hovoril o rozdieloch ako o „už (dávnejšie) uzmierenej rozmanitosti“. Ako sám povedal, váži si duchovné a teologické dary, ktoré sme dostali od reformácie a zo všetkých síl sa bude usilovať, aby sa „prekonali aj posledné prekážky“.

Biskup Bedford-Strohm a kardinál Marx predstavili už v septembri 2016 spoločné vyhlásenie „Zahnať zlé spomienky a svedčiť o Ježišovi Kristovi“.

Po päťsto rokoch stavania múrov a vzájomného znemožňovania si obe najväčšie nemecké cirkvi chcú dnes spoločne uctiť pamätné výročie ako „Kristovu slávnosť“. 11. marca 2017 bude v Hildesheime spoločná bohoslužba kajúcnosti a zmieru Nemeckej biskupskej konferencie a rady EKD, ktorú treba chápať ako ďalšie kryštalizačné jadro uchovávania spomienky a zotavenia vzťahov.

Zo strany Ríma sme sa však napočúvali už dosť rôznych vyhlásení a výziev k pokániu a zmiereniu. Ekumenicky angažovaní kresťania očakávajú konečne aj skutky.

V spoločnom vyhlásení chýba kritický postoj k úradným cirkvám, ktoré sú v rozhodujúcich veciach nečinné a na druhej strane mlčia o praktickej ekuméne, ktorou už dlho žijú mnohé evanjelické aj katolícke spoločenstvá. Pre tieto skupiny už dávno nie je témou ani vzájomné uznanie úradov ani eucharistické spoločenstvo. Cirkevní predstavitelia za skutočnými pokrokmi ledva pokrivkávajú. Ak nezačnú brať odstraňovanie „posledných prekážok“ vážne, budú sa za to zodpovedať pred Bohom aj pred ľuďmi. Daktoré závery ekumenických komisií ležia na stole už desiatky rokov. V jubilejnom roku 2017 by ich bolo treba dôsledne premeniť na činy. Pre katolícku cirkev sú nástojčivé tieto témy:

  1. rehabilitácia Martina Luthera,
  2. zrušenie všetkých exkomunikácií z čias reformácie,
  3. uznanie protestantských a anglikánskych cirkevných úradov,
  4. vzájomná eucharistická pohostinnosť.

Nespočet kresťanov si želá, aby evanjelická strana sama naniesla katolíckym partnerom svoje požiadavky jasne a úprimne a aby sa pritom nevyhla sebakritike. Iba tak oslavovať 500. výročie reformácie bez toho, že by sa naozaj skončilo rozštiepenie cirkvi, je len hromadenie ďalších vín. Tlak teológov, spoločenstiev na cirkevnej báze a množstva angažovaných žien a mužov by mohol pomôcť k tomu, aby často úzkostlivé a váhavé úrady cirkvi v Ríme a všelikade po svete neprepásli svoju historickú šancu konečne sa zobudili. Inak sa ešte viac ľudí od cirkvi odvráti a ešte viac spoločenstiev a skupín siahne po svojpomoci. V dnešnom globalizovanom a sekularizovanom svete bude kresťanstvo dôveryhodné len v prípade, že sa ukáže ako spoločenstvo skutočne zmierené v rozmanitosti.

O autorovi: prof. Hans Küng (nar. 19.3.1928) sa už od svoje dizertačnej práce „Ospravedlnenie. Náuka Karla Bartha a katolícke zamyslenie.“ (1957) zasadzoval za ukončenie rozdelenia cirkvi. Vydavateľstvo Herder Verlag sprístupňuje zobrané spisy Hansa Künga, v prvom diele sú zhromaždené spisy, ktoré sa týkajú náuky o ospravedlnení. Podnetné dielo Hansa Künga spred presne 60 rokov spôsobilo, že sa v tejto spornej otázke dosiahla zhoda medzi evanjelikmi a katolíkmi. Vzbudzuje to aj nádej na katolícku rehabilitáciu Martina Luthera. Ďalších 23 dielov zobraných spisov dokumentuje 60 rokov Küngovho snaženia o ekumenické porozumenie a zmier medzi vyznaniami a náboženstvami. Spolu s Josephom Ratzingerom (Benediktom XVI.) sú poslední dvaja ešte stále aktívni konciloví teológovia.

Preklad a foto: Peter Križan

Shares