Na Slovensku sa akademická sloboda skončila pred 50 rokmi!

Peter Križan19. 2. 2021

Kto nechce slobodu pre všetkých, nebude ju mať ani pre seba.
Shares

Rektor Univerzity Komenského Marek Števček vyjadril vo svojom príspevku Koniec akademickej samosprávy na Slovensku?, ktorý uverejnila aj tlačená verzia Denníka N, obavu, že novela zákona o vysokých školách ohrozí akademickú slobodu. Podľa rektora Števčeka ohrozuje akademickú slobodu ministrom školstva navrhovaný zákon o správnych radách, v ktorých polovicu členov nominuje minister školstva. Správna rada by mala mať kompetenciu voliť predstaviteľov univerzity, schvaľovať jej rozpočet či nakladanie s majetkom. Podľa neho to nemožno nazvať inak ako politizáciou akademickej pôdy… Autonómnosť a samosprávnosť vecí univerzitných považuje za conditio sine qua non!

Zastali sme sa Ondreja Prostredníka, keď mu Univerzita neumožnila pedagogickú činnosť na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, lebo mu biskupi Evanjelickej cirkvi neudelili kanonickú misiu. Na apeláciu Prostredníka, aby sa ho zastala akademická samospráva, reagoval Marek Števček vo funkcii prorektora, že nebol porušený Zákonník práce. Ale už vtedy platilo, že cirkvi sú nad akademickou slobodou univerzít! Podľa zákona sa paragrafy o akademickej slobode vzťahujú na bohoslovecké fakulty „primerane“ čo v preklade znamená svojvoľne, úplne bez verenej kontroly a bez možnosti, aby ich ovplyvnila univerzitná samospráva.

Zákon 131/2002 Z.z.

  • 34 Verejné vysoké školy bohoslovecké, bohoslovecké fakulty verejných vysokých škôl a konfesijné verejné vysoké školy

(1) Vnútorné predpisy verejnej vysokej školy bohosloveckej, bohosloveckej fakulty verejnej vysokej školy a konfesijnej verejnej vysokej školy sa predkladajú na schválenie akademickému senátu verejnej vysokej školy a akademickému senátu fakulty po vyjadrení sa príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v súlade s vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

(2) Na verejné bohoslovecké vysoké školy, bohoslovecké fakulty verejných vysokých škôl a koncesijné verejné vysoké školy sa ustanovenia § 4 až 6, 8 až 10, § 21 ods. 3, § 23, 25 až 28, 30, § 40 ods. 2 a 4, § 58 ods. 9, § 66, 67, 70 až 72, § 75 ods. 4 až 6, 8 až 10 a § 102 ods. 3 písm. b) a c) vzťahujú primerane. 

Dnes na rektora Števčeka reagoval Ondrej Prostredník v Denníku N textom Buďme dôslední pri požiadavke akademickej slobody. Nemecký luteránsky pastor Martin Niemöller, je autorom často citovaného výroku: Keď prišli nacisti pre komunistov, mlčal som – veď som nebol komunista. Keď zatvárali sociálnych demokratov, mlčal som – veď som nebol sociálny demokrat. Keď prišli pre odborárov, mlčal som – veď som nebol odborár. Keď prišli pre mňa, nebol už nik, kto by sa mohol ozvať.

Pán rektor, pridajte prosím ku svojmu apelu aj požiadavku, aby akademickú slobodu malo aj teologické bádanie a samospráva univerzity bola nadradená svojvôli cirkevnej moci.

 

Shares