Veríme na Slovensku, že sa biblický Vianočný príbeh naozaj stal?

Rasťo Kočan23. 12. 2023

Väčšina Slovákov si myslí, že príbeh o narodení Ježiša je historicky pravdivý.

Foto: Dan Kiefer z Unsplash

Shares

Vianočný príbeh je v našich zemepisných šírkach notoricky známy. V týchto dňoch sa s ním môžeme stretnúť v rôznych formách a na rôznych miestach:

Anjel sa zjavil mladej dievčine Márii a oznámil jej, že bez toho, aby poznala muža, narodí sa je syn Ježiš. Tak sa  aj stalo, ale keďže bola v cudzom meste a bez prostriedkov, dieťa sa narodilo v stajni a Mária dieťa uložila do jasieľ. Anjel oznámil narodenie spasiteľa pastierom a tí ho prišli navštíviť a pokloniť sa mu. Narodenie nového kráľa predpovedali aj mudrci z Východu a nasledujúc znamenia na oblohe, našli  malé dieťa v maštali, kde mu odovzdali dary.

V prieskume agentúra Go4insight zisťovala, do akej miery ľudia na Slovensku veria, že tento vianočný príbeh je historicky skutočný, teda sa v realite skutočne odohral spôsobom ako je tradovaný.

Údaje použité v tomto blogu pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Go4insight, uskutočneného v novembri 2023  na vzorke 1 000 respondentov vo veku 15-79 rokov.

Ktorej časti vianočného príbehu ľudia najviac veria?

  • Dve pätiny ľudí si myslí, že je historicky skutočný príbeh, ako Anjel oznámil Panne Márii, že sa jej narodí syn Ježiš (37 percent).
  • Takmer 60 percent ľudí si myslí, že Ježiš sa skutočne narodil Panne Márii.
  • Podobne 64 percent ľudí si myslí, že je pravdivý príbeh o tom, ako sa malý Ježiško narodil v stajni a bol uložený do jasličiek.
  • Dve pätiny ľudí verí, že Anjel skutočne oznámil narodenie Ježiša pastierom (40 percent).
  • Historke návštevy troch kráľov (troch mudrcov) veria takisto približne 6 z 10 ľudí  (62 percent).

 Naopak, 15% obyvateľov Slovenska si myslí, že ani jedna časť tohto príbehu nemá reálny historický základ.

Je zaujímavé, že vianočný príbeh je po historickej stránke akceptovaný celou populáciou veľmi rovnomerne.  

Vianočnému príbehu na Slovensku veríme približne rovnako – či sme starší alebo mladší, bohatší alebo chudobnejší, vzdelanejší alebo bez vzdelania. Medzi základnými sociálnymi skupinami je len niekoľko takých, ktoré sa odlišujú od priemeru. Ale rozdiely aj v týchto skupinách nie sú zásadne výrazné.

 Američania veria Vianočnému príbehu viac ako na Slovensku.

Podľa výskumu Pew Research Center, obyvatelia Spojených štátov  historicite vianočného príbehu veria výrazne vo väčšej miere ako ľudia na Slovensku. 

Podiel tých, ktorí sa nazdávajú, že každá časť vianočného príbehu sa skutočne udiala tak, ako je to popísané, neklesol pod 70%. Podiel skeptikov je však rovnaký ako na Slovensku – 14%

 Či už veríte, že vianočný príbeh sa udial tak, ako  je popisovaný, alebo nie – prajem Vám veľmi pokojné prežitie vianočných sviatkov. Vianoce väčšinu z nás robia (aspoň na chvíľu) o niečo milších ľudí  🙂

Prieskum bol realizovaný kombináciou osobného a online dopytovania s cieľovou skupinou celá populácia Slovenska vo veku 15-79 rokov. Dopytovanie prebehlo v novembri 2023 na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov. Prieskum realizovala agentúra Go4insight.

Shares