Vianočný prieskum 3: Veria Slováci vianočnému príbehu o narodení Ježiša?

Rastislav Kočan25. 12. 2016

Ktoré časti vianočného príbehu sa skutočne odohrali tak, ako sú zapísané v Biblii?

Illustration of traditional Christian Christmas Nativity scene with the three wise men going to meet baby Jesus in the manger.

Shares

Obrázok: https://logicvsgod.com/2014/11/08/what-year-was-jesus-born/

V predchádzajúcich dvoch častiach vianočných blogov sme sa venovali tomu, prečo majú Slováci radi Vianoce a ktoré tradície na Vianoce dodržiavajú.

V poslednej časti trojdielnej mini-série, v dnešný Vianočný deň, sa zameriame na to, do akej miery ľudia na Slovensku veria biblickému vianočnému príbehu.

Vianočný príbeh je v našich zemepisných šírkach notoricky známy. V týchto dňoch sa s ním môžeme stretnúť v rôznych formách a na rôznych miestach:

Anjel sa zjavil mladej dievčine Márii a oznámil jej, že bez toho, aby poznala muža, narodí sa je syn Ježiš. Tak sa  aj stalo, ale keďže bola v cudzom meste a bez prostriedkov, dieťa sa narodilo v stajni a Mária dieťa uložila do jasieľ. Anjel oznámil narodenie spasiteľa pastierom a tí ho prišli navštíviť a pokloniť sa mu. Narodenie nového kráľa predpovedali aj mudrci z Východu a nasledujúc znamenia na oblohe, našli  malé dieťa v maštali, kde mu odovzdali dary.

V prieskume sme zisťovali, do akej miery ľudia na Slovensku veria, že tento vianočný  príbeh je historicky skutočný, teda sa v realite skutočne odohral spôsobom ako je napísaný.

Údaje použité v tomto blogu pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti GfK Slovakia, uskutočneného v novembri 2016  na vzorke 1 000 respondentov vo veku 15-79 rokov.

Ktorej časti vianočného príbehu ľudia najviac veria?

  • Dve pätiny ľudí si myslí, že je historicky skutočný príbeh, ako Anjel oznámil Panne Márii, že sa jej narodí syn Ježiš (40 percent).
  • 62 percent ľudí si myslí, že Ježiš sa skutočne narodil Panne Márii
  • Podobne vyše 60 percent ľudí si myslí, že je pravdivý príbeh o tom, ako sa malý Ježiško narodil v stajni a bol uložený do jasličiek.
  • Necelé dve pätiny ľudí verí, že Anjel skutočne oznámil narodenie Ježiša pastierom (39 percent).
  • Historicite návštevy troch kráľov (troch mudrcov) veria takisto približne 6 z 10 ľudí (59 percent).

Naopak, 14% obyvateľov obyvateľov Slovenska si myslí, že ani jedna časť tohto príbehu nemá reálny historický základ.

Je zaujímavé, že vianočný príbeh je po historickej stránke akceptovaný celou populáciou veľmi rovnomerne.  Vianočnému príbehu na Slovensku veríme približne rovnako – či sme starší alebo mladší, bohatší alebo chudobnejší, vzdelanejší alebo bez vzdelania.

Medzi základnými sociálnymi skupinami je len niekoľko takých, ktoré sa odlišujú od priemeru. Ale rozdiely aj v týchto skupinách nie sú zásadne výrazné.

Graf: Rozdiely vo vnímaní historicity vianočného príbehu. Odchýlka od celkového priemeru (uvedená v percentuálnych bodoch).

Je zrejmé, že vo výsledkoch medzi základnými sociálnymi a demografickými skupinami sú len malé rozdiely. Všetkým častiam vianočného príbehu verí prakticky celá populácia v prekvapivo podobnej miere. 

 

Američania veria vianočnému príbehu viac ako na Slovensku.

Podľa výskumu Pew Research Center, obyvatelia Spojených štátov  historicite vianočného príbehu veria výrazne vo väčšej miere ako ľudia na Slovensku.  Podiel tých, ktorí sa nazdávajú, že každá časť vianočného príbehu sa skutočne udiala tak, ako je to popísané, neklesol pod 70%. Podiel skeptikov je však presne rovnaký ako na Slovensku – 14%

Tabuľka: Podiel obyvateľov Spojených štátov a Slovenska, ktorí veria, že daná časť vianočného príbehu je historicky pravdivá.

Či už veríte, že vianočný príbeh sa udial tak, ako  je popisovaný, alebo nie – prajem Vám veľmi pokojné prežitie vianočných sviatkov.
Vianoce väčšinu z nás robia (aspoň na chvíľu) o niečo milších ľudí 🙂

 

Predchádzajúce časti  vianočného prieskumu je možné čítať tu: Ako Slováci vnímajú VianoceKtoré tradície na Vianoce dodržiavame.

Shares