Za čo hlasoval St. Zvolenský na Synode 2015!

Peter Križan11. 1. 2016

Podporil St. Zvolenský aj v pléne Synody liberálne požiadavky, za ktoré hlasoval v nemeckej skupine?
Shares

St. Zvolenský zľava aj sprava, snímka z obrazovky a fotomontáž Peter Križan

http://www.tvlux.sk/archiv/play/8531

Počas Synody 2015 pracovalo jej 360 účastníkov (270 s právom hlasovať) v 13 krúžkoch (circuli minores), pre ktoré sa používa aj označenie „jazykové skupiny“, hoci záverečný dokument bol formulovaný len v taliančine. Neboli teda rozdelení podľa postavenia (kúria, kardináli, biskupi, audítori) ani podľa kontinentov alebo krajín, ani podľa zamerania (konzervatívni, liberálni). Najmenšia skupina „nemecky hovoriacich“ účastníkov mala 14 členov, ostatné skupiny mali približne po 20 členov (anglicky hovoriaci mali 4 skupiny, francúzsky a taliansky hovoriaci po 3 skupiny a iberskí účastníci [španielsky a portugalsky hovoriaci] 2 skupiny). Litovský kardinál Audrys Backis je na daktorých zoznamoch v nemecky hovoriacej skupine, na iných nie (s ním by mala skupina nie 14, ale 15 členov). Nenašiel som informáciu, v ktorej skupine pracoval Ján Babjak.

Tu je (pravdepodobne kompletné) zloženie nemecky hovoriacej skupiny: moderátor – kardinál Christoph Schönborn (Rakúsko), relátor (hovorca) – arcibiskup Heiner Koch (Berlín), kuriálni kardináli – Walter Kasper a Gerhard Ludwig Müller (Nemecko), Kurt Koch (Švajčiarsko), kardináli – Reinhard Marx (Nemecko), Audrys Backis (Litva)? (arci)biskupi – Franz-Josef Bode a Benno Elbs (Nemecko), Ladislav Nemet (Srbsko), Teemu Sippo (Fínsko), Antun Škvorčevič (Chorvátsko), András Veres (Maďarsko), Stanislav Zvolenský (Slovensko), Gregor III. Laham (melchitský gréckokatolícky patriarcha, Sýria), hostia (auditori, pozorovatelia, bez hlasu) – manželia Petra a Aloys Buchovci (Nemecko), Michael Sievernich (jezuita, teológ, expert, Nemecko), metropolita Andrej Ćilerdzic (ortodoxný, Srbsko), Thomas Schirrmacher (evanjelická svetová aliancia). Neviem podľa akého kľúča boli prizvaní experti a auditori, neviem ako sa podieľali na práci skupiny.

Podľa rokovacieho poriadku nikto nesmie „vynášať“ prejavy, diskusné príspevky a stanoviská iných účastníkov. V tomto zmysle je porušením pravidiel aj zverejnenie listu 13. kardinálov aj indiskrétnosť, ktorej sa dopustil predseda poľskej biskupskej konferencie Stanisław Gądecki, keď zverejňoval príspevky na webovej stránke konferencie. Účastník Synody 2015 môže zverejniť vlastný názor a vlastné príspevky (ako to napríklad spravil Ján Babjak na TV_LUX [od 15.30 min. záznamu] a na webovej stránke KBS) alebo zverejniť a komentovať čokoľvek, čo bolo Synodou úradne zverejnené.

V našom texte vychádzame z troch úradne zverejnených stanovísk nemecky hovoriacej skupiny (pozrite v ďalšom) a z diskusnej relácie so St. Zvolenským na TV_LUX. Nie je úplne nevyhnutné poznať skutočný počet a zloženie „nemecky hovoriacej“ skupiny, lebo relátor Heiner Koch hovoril za celú skupinu a v jej mene, komentár a návrhy (modi) ku všetkých trom častiam pracovného dokumentu Instrumentum laboris boli „vypracované v synodálnom duchu a prijaté jednohlasne“. Z oficiálneho záznamu Synody sú uverejnené in extenso na stránke DBK (nemecká biskupská konferencia) Sprachgruppen stellen Ergebnisse zum ersten (09.10.2015), zweiten (14.10.2015) und dritten (21.10.2015) Teil des Instrumentum laboris vor.

Pri celkovom hodnotení sa môžeme odvolať na stanovisko Hermanna Häringa, ktorý posudzuje diskusiu na Synode 2015 a jej závery najmä s ohľadom na úlohu, ktorú zohral kardinál Walter Kasper a celé nemecké zastúpenie.

Zo záverov nemecky hovoriacej skupiny ku tretej časti som vybral a preložil dva odseky, ktoré presahujú význam záverečného dokumentu Synody. Ak chceme hovoriť o dopade na slovenskú cirkevnú politiku, potom St. Zvolenský hlasoval za a Ján Babjak buď bol v inej skupine, alebo tiež hlasoval za. Prvý citát:

So smútkom a veľkým znepokojením si všímame verejné vyjadrenia daktorých synodálnych otcov ku konkrétnym osobám, alebo k obsahu a priebehu Synody. Je to v rozpore s duchom vzájomnej spolupráce, s duchom Synody a jej základných pravidiel. Používajú obrazy a prirovnania, ktoré sú nesprávne, generalizujú a zraňujú. Rozhodne sa dištancujeme (od nich, od toho).

Nemecky hovoriaca skupina sa verejne dištancuje od daktorých synodálnych otcov a od ich vyjadrení, ktoré sú nielen formálne neprijateľné v zmysle dohovorených rokovacích pravidiel, ale sú aj vecne nesprávne a útočné. Nehovorí však od koho menovite a od čoho konkrétne sa dištancuje (lebo sa to nedá pri dodržaní rokovacích pravidiel a nedovoľuje to politická korektnosť?).

St. Zvolenský mal na TV-LUX skoro hodinu a na webovej stránke priestoru koľko potrebuje. Od koho a od čoho sa spoločne jednomyseľne dištancovali všetci v nemecky hovoriacej skupine, aj on osobne? V kontexte s nasledujúcim citátom tvrdím, že sa dištancovali od (ultra)konzervatívnych názorov na ľudskú sexualitu a jej vyjadrenie vo vzťahoch ľudí. (Ultra)konzervatívne názory nemajú oporu v Písme ani Tradícii a urážajú ľudí, ktorí v týchto vzťahoch úprimne a v súlade so svedomím žijú. Súhlasí St. Zvolenský s takouto interpretáciou? Ak áno, čo s tým? Ak nie, ako to teda bolo? Druhý citát:

Považujeme za dôležité, aby sme sa na tomto mieste vyznali zo svojej viny: nesprávne sme porozumeli, k čomu má viesť snaha o zachovanie cirkevného učenia. Preto sme sa v pastorácii chovali stále a znova tvrdo, nemilosrdne a strpčovali sme ľuďom život. Osobitne sme ubližovali slobodným matkám a nemanželským deťom, ľuďom žijúcim v predmanželských a nemanželských vzťahoch, homosexuálne orientovaným osobám, rozvedeným a znovuzosobášeným. Ako biskupi cirkvi prosíme všetkých týchto ľudí o odpustenie.

Tento odsek nie je v záverečnom dokumente Synody 2015, lebo prvý citovaný odsek je platonický – „smútok a odstup“ na konzervatívnu väčšinu nezapôsobili a pri plenárnom hlasovaní nemohli stačiť.

Mysleli ste, St. Zvolenský a všetci ostatní v nemecky hovoriacej skupine, tento odsek naozaj vážne? Ak by plénum schválilo váš návrh na pokánie, tak by z tzv. cirkevnej manželskej náuky neostal kameň na kameni a celý predpripravený záverečný dokument Synody by ste mohli skrkvať a zahodiť. Alebo ste hlasovali s vedomím, že tak či tak sa do záverečného dokumentu nedostane, a budete mať „alibi“ bez toho, že by ste odpustené museli naozaj aj riešiť? Ak by ste získali v pléne Synody potrebný počet hlasov, čo by ste ako rozhrešená cirkev ponúkli slobodným matkám, nemanželským deťom, ľuďom žijúcim v predmanželských a nemanželských vzťahoch, homosexuálne orientovaným osobám, rozvedeným a znovuzosobášeným? Babjakovo čisté víno sviatostného manželstva? Určite by ste mohli splniť prvú polovicu, skoro všetci „synodálni otcovia“ vedia, čo je čisté víno… Ale vedeli by ste v týchto nových súvislostiach (akože už po odpustení) povedať, čo je sviatosť? Čo je sviatosť manželstva? Nie je to tak, že by ste sa museli na prahu 500. výročia ísť učiť k „luteránom“? Navrhujem, aby ste k tomu spravil debatu na TV-LUX. A pozvite na ňu partnerov z nemecky hovoriacej skupiny, nech vieme, kto a prečo takéto navrhol a schválil a čo by s tým robil ak by to bolo bývalo prešlo aj plénom.

Shares