ok21 medzi európskymi reformnými spoločenstvami

Peter Križan20. 4. 2015

Spoločenstvá, ktoré majú záujem o katolícku cirkev v jej reformovanom vydaní, sa stretli v írskom Limericku na svojej druhej konferencii. ok21, ako súčasťou celosvetového reformného pohybu hovorí o svojom pôvode, súčasnosti a cieľoch.
Shares

Na fotografii:  Gorse (útesovec európsky), poriadne pichľavý ker, ktorý zvestuje írsku jar

Preambula

Príbeh občianskeho združenia ok21 [1], ktoré formálne vzniklo v januári 2014, sa prekrýva s príbehom bývalého občianskeho združenia Teologické fórum [2].

Teologické fórum ako občianske združenie formálne založila v roku 1995 generácia dnešných 60-nikov [3] a väčšina zakladajúcich členov sa stretávala dávno pred „nežnou revolúciou“ 1989 [4]. Náboženská skúsenosť tejto generácie vychádzala z ducha 60. rokov, ktoré sme zažili v čase dospievania. Z väzenia postupne vychádzali politickí väzni. Boli medzi nimi mnohí kňazi a rehoľníci, vrstovníci našich otcov. Mali vzdelanie a múdrosť, odvahu a prirodzenú autoritu, pevnú vieru a boli verní cirkvi. Svetový pohyb 60. rokov sa v Československu prejavil politickým uvoľnením a Pražskou jarou v roku 1968 a II. vatikánsky koncil sa prejavil nielen v našej spiritualite, ale aj vo verejnom živote cirkvi, napr. liturgiou v rodnej reči.

Väčšina zakladajúcich členov boli kňazi v diecéznej službe a dôvodom stretávania bolo teologické vzdelávanie a snaha prekonať na konzervatívnom Slovensku strach z (post)modernej západnej teológie. Okrem samovzdelávacích stretnutí sme od roku 1995 každoročne organizovali sympózium „Európski myslitelia“, ktoré sme venovali predovšetkým osobnostiam európskej teológie z nemeckej jazykovej oblasti. Z klasikov to boli napr. Romano Guardini, Karl Rahner, Bernhard Häring alebo Dietrich Bonhöffer. Viacerí súčasní autori sa sympózia zúčastnili osobne, napr. Walter Kasper, Paul Weß, Paul Zulehner, Erwin Koller alebo Hermann Häring. Vo forme videorozhovoru boli medzi nami Hans Küng a Eugen Biser.

Od roku 2001 sme v spolupráci s Centrom pre európsku politiku [5] začali organizovať ďalšie každoročné diskusné sústredenie s titulom „Európa hodnôt“ a s mottom „nielen chlebom je živý človek“ (Mt 4,4). Prvé roky bolo sympózium zamerané na duchovnú a hodnotovú prípravu na vstup Slovenska do Európskej únie a ostatných 10 rokov reflektujeme hodnotové a etické motívy dnešného Slovenska a Európy.

Rokmi klesal v členskej základni Teologického fóra podiel kňazov, pribúdali členovia, ktorí neboli zamestnancami cirkvi a zvyšoval sa podiel žien. Teologické fórum si postupne získalo meno v okruhu reformného myslenia v blízkom zahraničí (Česko, Rakúsko a Nemecko). Blízky kontakt malo Teologické fórum s rakúskou Wir sind Kirche [6] a v roku 2012 sa ocitlo vo vážnych turbulenciách, keď podporilo rakúsku Pfarrer Initiative Helmuta Schüllera [7].

Veľkonočná kríza v roku 2012

V januári 2012 pozvalo Teologické fórum Helmuta Schüllera na prednášku a diskusiu do Bratislavy. Vtedy bol už známy najmä výzvou k neposlušnosti voči cirkevnej vrchnosti (Aufruf zum Ungehorsam [8]). Teologické fórum podporilo Hemuta Schüllera a výzvu Pfarrer Initiative a pridalo sa vlastným textom Výzva Teologického fóra [9]. V Európe je v rámci katolíckej cirkvi veľa „reformných hnutí“, ale Pfarrer Initiative prekonala priepasť, ktorá oddeľuje klerikov od laikov (kňazov od veriacich) a postulovala reformný pohyb v mene kňazov a veriacich spoločne. Do Veľkej noci 2012 nebolo takýchto spoločenstiev viac ako päť. Najvýznamnejšie z nich bola írska Association of Catholic Priests (ACP a Tony Flannery [10]) a jedno z nich bolo aj Teologické fórum na Slovensku.

Rímska kúria sa rozhodla potlačiť takýto typ reformného hnutia a pripravila akciu zhora nadol. Na zelený štvrtok odsúdil Benedikt XVI. počas missa chrismatis [11] Pfarrer Initiative a jej požiadavky. Síce nikoho priamo nemenoval, ale všetci vedeli koho myslí a agentúry jasne čítali pritvrdenie „definitívnej“ rímskej línie, ktorá trvá na celibáte kňazov a nepripúšťa kňazské svätenie žien [12].

Na Slovensku sa potvrdil predpoklad, že zadanie rímskej kúrie sa distribuovalo cez pápežských nunciov. Biskupi vlastnými slovami venovali krátku pasáž varovaniam pred tými, ktorí chcú rozbíjať cirkev a skoro rovnakými slovami ako pápež kázal aj kardinál Jozef Tomko [13] v Banskej Bystrici (missa chrismatis slávil namiesto chýbajúceho miestneho biskupa).

Dôsledky pre Teologické fórum

Po slávnostnej predohre nasledovali všedné úradné dôsledky. Teologické fórum malo v čase krízy asi 50 členov, z ktorých v tom čase už len malá menšina boli kňazi, z nich len asi 5 aktívne pôsobilo v diecézach a z nich len traja boli zverejnení na webovej stránke Teologického fóra [14]. Miestne príslušní biskupi ich pod hrozbou cirkevných trestov požiadali, aby odvolali Výzvu a vystúpili z Teologického fóra. Všetci kňazi sa žiadosti biskupov podriadili a predseda Teologického fóra verejne odvolal svoj súhlas s Výzvou na internetovej stránke Arcibiskupského úradu v Bratislave [15].

Nie je nám známe, k akej dohode napokon došlo, ale všetci kňazi nemuseli vystúpiť z Teologického fóra. Naopak, predseda s podporou 3/5 väčšiny Výboru navrhol zmenu názvu a transformáciu združenia do podoby, ktorá by nebola konfliktná s biskupmi. Tých, ktorí nesúhlasili so zmenou vylúčili a tak sa pôvodné Teologické fórum rozštiepilo na dve spoločenstvá. Časť, ktorá sa transformovala do podoby prijateľnej pre biskupov, má nový názov Teologické fórum – Freckenhorster Kreis. Nemecká skupina Freckenhorster Kreis [16] má dobré meno medzi reformnými hnutiami a ich program je podstatne ostrejší ako Výzva Teologického fóra. Nerozumieme, prečo sa rozhodli prikryť likvidáciu Teologického fóra. Nevieme, ako práve Freckenhorster Kreis, môže byť garantom, že Teologické fórum – Freckenhorster Kreis je prijateľné pre slovenských biskupov. V každom prípade, na webovej stránke Freckenhorster Kreis nie je o slovenskej pobočke žiadna zmienka a na webovej stránke Teologického fóra – Freckenhorster Kreis je ako najbližší program uvedená diskusia v októbri 2012 [17].

Pozícia ok21

Členskú základňu ok21 tvorí 25 členiek a členov, z nich asi 3/4 pôsobili aj v bývalom Teologickom fóre. Nik nie je v rehoľnej ani diecéznej kňazskej službe, nik nie je zamestnancom cirkvi.

Z významných osobností kresťanského života na Slovensku sú členmi ok21

– Katarína Deáková [18], aktivistka hnutia „dcéry politických väzňov“,

– Anton Srholec [19], asi najcharizmatickejší a verejne najznámejší kňaz na Slovensku,

– Dušan Špiner, biskup skrytej cirkvi v bývalom Československu. V roku 2011 prevzal vo Viedni cenu Nadácie Herberta Haaga za slobodu v cirkvi [20],

– Marián Zajíček [21], jeden z dvoch katolíckych kňazov na Slovensku, ktorí v bývalom Československu podpísali politický manifest Charta `77 [22],

– Peter Žaloudek [23], rehoľník – kapucín v skrytej cirkvi na Slovensku a po emigrácii náboženský aktivista v Rakúsku.

Od roku 2012 spolupracuje dnešné ok21 s reformnými kruhmi nemecky hovoriacej Európy (Pfarrer Initiative Österreich, Wir sind Kirche Österreich, Wir sind Kirche Deutschland, Tagsatzung Schweiz, Pfarrei Initiative Schweiz). Prvý raz sme sa prihlásili (vtedy ešte ako Teologické fórum) ku iniciatíve, ktorá vznikala v Lucerne pri príležitosti odovzdávania Ceny Nadácie Herberta Haaga za slobodu v cirkvi Helmutovi Schüllerovi a jeho Pfarrer Initiative (22.04.2012). Spoluprácu podnietila Nadácia Herberta Haaga (Hans Küng a Erwin Koller) a koncept pripravil Hermann Häring. Bolo to dva týždne po Veľkej noci a okrem prísneho zásahu pápeža Benedikta XVI. proti „neposlušným kňazom“ boli už známe aj disciplinárne kroky biskupov proti kňazom v Írsku a na Slovensku. Helmut Schüller aktualizoval svoju ďakovnú reč v Lucerne a v jej úvode vyjadril svoju solidaritu s ohrozenými kňazmi [24]. Naša spolupráca pokračuje ďalej a vďaka nej sme sa mohli ako pozorovatelia zúčastniť na ďalších stretnutiach reformných iniciatív v Lucerne (2013 – 2015) ako aj na „Limerick Conference 2015“.

Náš vzťah ku reformám rímsko-katolíckej cirkvi je v ostatných dvoch rokoch skôr rozpačitý. Máme pocit, že rímskokatolícka cirkev, reprezentovaná Rímom a od neho odvodenej úradnej moci, má dostatok organizácií, ľudí, nástrojov a peňazí na to, aby sa mohla reformovať. Keby chcela. Prečo by mali kresťania, neustále vytláčaní na okraj cirkvi (nezačlenení, exkomunikovaní), znášať dve ťarchy? Žiť verne ako kresťania v nepriazni a na okraji (úradnej) cirkvi a súčasne venovať sily jej reformovaniu? Chceme preto podporiť myšlienku, na ktorej sa zhodli aj účastníci posledného stretnutia v Luzerne (09.03.2015), že reformné hnutia potrebujú reformu. V ok21 chceme predovšetkým „my sami rozumieť“ a nie v prvom rade reformovať „Úrad“. Pre našu prácu sú dôležité tieto témy:

– porozumieť reformátorom v moderných cirkevných dejinách od Johna Wycliffa a Jana Husa, cez Huldrycha Zwingliho, Martina Luthera a Jeana Calvina až po II. vatikánsky koncil,

– odhadnúť význam aktualizovaného teologického myslenia v kresťanských cirkvách v Európe a vo svete. Zákazy rímskej inkvizície (Josef Ratzinger) nepriamo naznačujú, že v najbližšej dobe sa bude zápas zvádzať najmä o kristológiu a ekleziológiu. Napnuté sú aj témy novej sociálnej teológie (oslobodenia) a morálnej teológie (ku tradičnej „pilulke“ pribudli témy manželstva a zneužívania).

– pochopiť ako sa reformujú a kam smerujú reformné hnutia, s ktorými spolupracujeme.

Aktuálne aktivity ok21

Porozumieť kresťanstvu

Pod názvom Kresťanstvo a/alebo kresťanstvá? poznávame korene a spoločné znaky kresťanských cirkví.

Pri príležitosti veľkých výročí kresťanskej reformácie sme sa vlani podrobnejšie zaoberali reformáciou Jana Husa (600. výročie jeho popravy v Kostnici v roku 2015) a tematicky sme navštívili Prahu (v roku 2014 bolo 600. výročie prvej omše „pod obojím“ [25]).

Tento rok v máji pocestujeme po významných miestach reformácie na Slovensku (odvodnej od luterských a kalvínskych reformátorov).

Pripravujeme sa na reformátora Martina Luthera (500. výročie v roku 2017).

Rímska Synoda a slovenské „referendum o rodine“

Vo vzťahu ku rímskej Synode o rodine sme sa tento rok zaoberali referendom, ktoré vyvolali kresťanskí, najmä katolícki, aktivisti. Témou malo byť výsadné postavenie manželského vzťahu muža a ženy, obmedzenie práv homosexuálnych párov a obmedzenie sexuálnej výchovy na školách. Referendum na Slovensku nebolo úspešné pre nedostatok hlasujúcich, ale prinieslo málo porozumenia a veľa nepokoja. Rovnaká akcia bola naopak úspešná v Chorvátsku. Írsko má tiež veľkú tradíciu referend vo vzťahu ku interrupciám, posledné bolo v roku 2013 po širokej medializácii prípadu „Savita [26]“).

Do októbra plánujeme podrobnejšie prebrať tému rímskej Synody. Ako základ diskusie máme rozsiahlu analýzu Hermanna Häringa a rozbor, ktorý pripravila Wir sind Kirche.

Európa hodnôt

V spolupráci s Centrom pre Európsku politiku pokračuje ok21 v organizovaní každoročných sympózií Európa hodnôt.

V roku 2013 (XV. diskusné fórum, XII. ročník) „Kresťanstvo a komunizmus II.“, centrálny text zo zborníka Zrod, život a budúcnosť skrytej cirkvi je dostupný aj v nemčine [27].

V roku 2014 (XVI. diskusné fórum, XIII. ročník) „25-10-5 (1989-2004-2009)“ zaoberali sme sa hodnotovými aspektmi 25. výročia „nežnej revolúcie 1989“, vstupu Slovenska do Európskej únie a vstupu Slovenska do Eurozóny.

V roku 2015 (XVII. diskusné fórum, XIV. ročník) pripravujeme tému „Patrí politika do školy?“ ako učiť prvovoličov demokracii a správe verejných vecí, ale bez politickej propagandy.

Spoločenské aktivity

Naše spoločenstvo nie je viazané na farnosť, dokonca máme členov, ktorí žijú v Čechách a Rakúsku. Preto sa stretáme aj v širšom ako pracovnom spoločenstve. Dvakrát do roka (v júni a decembri) organizujeme spoločenské stretnutie na spôsob agapé, ktoré je otvorené nielen členom a sympatizantom, ale aj ich partnerom, deťom, vnúčatám a priateľom priateľov. Zíde sa nás vtedy do 50.

Záver

Ďakujeme za pozvanie k spoločnému stolu.

Ďakujeme, že vo vzťahu ku reformným hnutiam sa nemusíme cítiť „na okraji“.

Radi sme sa pridali k práci „Limerick Conference 2015“.

[1] Spoločnosť pre otvorené kresťanstvo 21. storočia https://ok21.sk/o-nas/

Society for open Christianity for the 21st century https://ok21.sk/about-us/

Gesellschaft für offenes Christsein im 21. Jahrhundert https://ok21.sk/ueber-uns/

[2] Theological platform, Theologisches Forum

[3] Generations of change or »birds in a cage«. 1968 and the problem of generations in Slovak civic dissent.

Elena Glushko In. InterDisciplines. Journal of History and Sociology. 2 (2011) pp. 52-79, ISSN 2191-6721

http://www.inter-disciplines.de/bghs/index.php/indi/article/viewFile/39/34

[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution

[5] http://www.cpep.sk/o-nasabout-us/about-us/

[6] http://www.wir-sind-kirche.at/

[7] http://www.pfarrer-initiative.at/, http://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Sch%C3%BCller

[8] http://www.pfarrer-initiative.at/unge.html

[9] http://www.teoforum.sk/?id=34&view_more=1006

http://www.teoforum.sk/?id=34&view_more=1003

[10] http://www.associationofcatholicpriests.ie/, http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Flannery

[11] http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20120405_messa-crismale.html, http://www.pfarrer-initiative.at/vat1.html

[12]http://195.46.72.16/free/jsp/search/view/ViewerFoto.jsp?Document=..%2F..%2FFondyF%2F12%2F04%2FAPTOPIX+Vatican+Holy+Week08839210884297.1%40Foto&QueryText=

https://www.osv.com/OSVNewsweekly/RSS/RSSWorld/TabId/970/ArtMID/14185/ArticleID/7847/Pope-addresses-Europes-priestly-discontent.aspx

[13] http://en.wikipedia.org/wiki/Jozef_Tomko

[14] http://www.teoforum.sk/

[15] http://abu-bratislava.sk/portal/node/422

[16] http://www.freckenhorster-kreis.de/

[17] http://www.teoforum.sk/?id=7&view_more=1156

[18] http://www.dcery.cz/?nid=685

[19] http://www.upn.gov.sk/en/anton-srholec-1929/

[20] http://www.herberthaag-stiftung.ch/index.php?nav=5, http://www.herberthaag-stiftung.ch/index.php?nav=14

[21] http://www.ustrcr.cz/cs/marian-zajicek

[22] http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_77

[23] http://www.peterzaloudek.com/eng/Aboutme_eng.htm

[24] http://www.herberthaag-stiftung.ch/index.php?nav=5, http://www.imprimatur-trier.de/2012/imp120409.html

„An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich die Verbundenheit mit unseren Freunden in Irland und in der Slowakei zum Ausdruck bringen. In beiden Ländern wird derzeit seitens der Bischöfe Druck auf Priester ausgeübt, die sich für eine offene Diskussion zur Kirchenreform engagieren. Ich meine konkret unsere Freunde vom Theologischen Forum in der Slowakei und von der Association of Catholic Priests in Irland. Sie sind mit Vorwürfen der Kirchenleitung konfrontiert, sie würden die Kirche spalten, sie würden nicht mehr zur Kirche gehören. Es wird ihnen mit Sanktionen gedroht. Aber Druck auszuüben, ist einer Kirche, die sich auf Jesus beruft, nicht würdig. Ausserdem sollen die Bischöfe wissen: es hat keinen Sinn, die Sprecher der Reformbewegungen zum Schweigen zu bringen. Sie sprechen für den Grossteil des Kirchenvolkes und der in den Gemeinden Engagierten.“

http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.peterzaloudek.com%2Fsvk%2Fdopisy%2FLuzern-22-4-2012.doc&ei=YQEhVfzTLZTiaqLPgJAP&usg=AFQjCNH84W-K-5QKrco55_8V2rj4TT6mxQ&sig2=zXbQ4D4CqcKm6DnMyP7Amw&bvm=bv.89947451,d.bGg

„Na tomto mieste by som chcel zdôrazniť spojenie s našimi priateľmi v Írsku a na Slovensku. V oboch krajinách je vyvíjaný tlak zo strany biskupov na kňazov, ktorí sa vyjadrujú k otvorenej diskusii na tému cirkevných reforiem. Konkrétne mám na mysli priateľov z Teologického fóra na Slovensku a z Association of Catholic Priests v Írsku. Sú konfrontovaní výčitkami z vedenia Cirkvi, že robia rozkol v Cirkvi a že už viac nepatria do Cirkvi. Vyhrážajú sa im sankciami. Avšak vytvárať tlak zo strany Cirkvi, ktorá sa odvoláva na Ježiša Krista, nie je hodné takejto Cirkvi. Okrem toho by mali biskupi vedieť: nemá to žiaden zmysel umlčať hovorcov reformných hnutí. Hovoria totiž za väčšiu časť cirkevného ľudu a za tých, ktorí sa angažujú v spoločenstvách.“

[25] communion in both kinds

[26] http://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_the_Republic_of_Ireland,

http://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Savita_Halappanavar

[27] http://www.wir-sind-kirche.at/sites/default/files/2013_10_22_verborgenekirche_de_versionpk_04012014.pdf

Shares